Even voorstellen

Wie zijn we en wat is ons doel?

De Stichting Vrienden van Voor Anker is een zelfstandige en onafhankelijke Stichting die ten doel heeft het welzijn van de bewoners, andere gebruikers van het Woon-, Zorgcentrum (WZC) Voor Anker en alle overige (nog) zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer te bevorderen. Daartoe richt zij zich hoofdzakelijk op de organisatie en financiëring van culturele activiteiten en levert zij bijdragen in de kosten voor aanschaf van materiaal ter afleiding en ontspanning van de gebruikers van WZC Voor Anker.

Het bestuur heeft de uitwerking van plannen om de doelstelling te blijven realiseren vastgelegd in een beleidsplan. Het Beleidsplan 2013-2018 kunt u bekijken door HIER te klikken.

 

Wat hebben wij te bieden?


De Stichting Vrienden van Voor Anker organiseert gemiddeld eens in de 14 dagen een culturele activiteit. Doorgaans vinden optredens van artiesten plaats op donderdagavond, maar er zijn af en toe ook koffie- en matineeconcerten op zondag. Het aanbod is heel erg gevarieerd. Regionale, lokale, beroeps- en amateur-artiesten, koren, verenigingen, toneel-, circus-, dansgezelschappen en vele anderen maken regelmatig gebruik van het podium dat hen door de Vrienden van Voor Anker wordt geboden in de grote zaal van het WZC Voor Anker. Kortom we bieden voor iedereen wat wils. Voor de complete agenda van onze activiteiten verwijzen wij naar de rubriek: Culturele Agenda. Voor korte verslagen van activiteiten die eerder al hebben plaatsgevonden verwijzen wij naar de rubriek: Nieuws.

                                                                   

Voor wie is het aanbod bedoeld?


Het aanbod is bedoeld voor de bewoners en andere gebruikers van WZC Voor Anker, alsmede voor alle overige belangstellende ouderen van 65+ in Hoogezand-Sappemeer. Zij allen zijn van harte welkom bij de activiteiten en optredens.

De zaal biedt plaats aan maximaal 150 personen. In verband met de (brand)veiligheid dienen bezoekers zich bij de toewijzing van plaatsen aan de aanwijzingen van de organisatie te houden. Hoewel alle ouderen in beginsel altijd welkom zijn, geldt wel, dat de bewoners van het verzorgingshuis Voor Anker bij plaatsgebrek voorrang genieten.

Voor foto's van onze zaal 'Het Ankerlicht' klik op de foto.

 

Wat kost het bijwonen van een activiteit?

Wij verkopen geen kaartjes voor de activiteiten. In beginsel is de toegang voor ouderen (65+) gratis. Een vrije gift kan na afloop gegeven worden in de speciale Euro-kubus bij de uitgang van de zaal. Wij stellen het op prijs dat mensen donateur worden. Voor deze en andere vormen van steun aan ons werk verwijzen wij naar de rubriek hieronder: "Hoe u ons werk kunt steunen?".

Wie kunnen het podium gebruiken?

Verenigingen en artiesten die graag willen optreden op het podium van WZC Voor Anker kunnen daarover rechtstreeks contact opnemen met ons bestuurslid mevrouw Margit Munneke-Ruiter, telnr. 0598-624351 of 06-15103334. Ook kunt u informatie over uw programma en repertoire zenden naar ons secretariaat. Eens per jaar, in de maand oktober, maken wij een selectie voor het programma van het volgende seizoen. Maar wellicht kunnen we ook tussendoor nog wel een optreden organiseren. We horen graag van u.

 

Hoe is het bestuur samengesteld?

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Voor Anker wordt gevormd door 5 bestuursleden, die geen beroepsmatige, bestuurlijke binding of bemoeienis hebben met WZC Voor Anker of TSN Thuiszorg Groningen. Een onafhankelijk bestuur, waarvan de leden allen ook als uitvoerend vrijwilliger actief zijn tijdens de diverse activiteiten in en om Voor Anker. Daarnaast leveren de leden ook individueel diverse hand- en spandiensten aan de organisatie. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Er is een goede samenwerking met de Coördinator Activiteiten van WZC Voor Anker.

Op de foto rechts het bestuur met op de achterste rij v.l.n.r. Dina ten Hoeve (penningmeester), Margit Munneke (contactpersoon voor optredende groepen en artiesten), Sjoerd Mellies (secretaris) en op de voorste rij v.l.n.r. Martje Dekker (contactpersooon voor sponsoren) en José Bodewes (voorzitter).

 

Hoe u ons werk kunt steunen?

De Stichting Vrienden van Voor Anker verkrijgt haar financiële middelen uit donaties, giften, legaten, uit bijdragen van bedrijven die goederen ter beschikking stellen of een sponsorovereenkomst met ons afsluiten en uit zelf georganiseerde geldwerfacties zoals de jaarlijkse fancyfair, oliebollenverkoop op Oudjaarsdag en een rommelmarkt op 5 mei - Bevrijdingsdag. Voor minimaal € 15,- per jaar bent u al donateur en dus 'Vriend(in) van Voor Anker'. We nodigen u dan in ieder geval één keer per jaar uit voor een feestelijke 'donateursavond' als dank voor uw steun. Bedrijven bieden wij voor hun sponsorbijdrage een aantrekkelijke tegenprestatie in de vorm van veel aandacht voor uw naam in onze vitrine, tijdens de activiteiten en door plaatsing van een advertentie op de interne kabelkrant van Voor Anker. Wij zijn erg blij met al onze vrienden en dat mag iedereen weten! Voor meer informatie over onze SponsorVrienden verwijzen wij naar de rubriek Hyperlinks.

Natuurlijk kunt u ons ook steunen met een eenmalige gift. U kunt dan een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL33ABNA0478408331 t.n.v. Stichting Vrienden van Voor Anker te Hoogezand. Graag vermelden: "Eénmalige gift". U kunt in aanmerking komen voor giftenaftrek bij de inkomstenbelasting (IB). Voor meer informatie, klik op belastingdienst.

Hoe wordt het geld besteed?

Wilt u weten hoe wij uw geld besteden? Informatie over onze financiële verantwoording kunt u bekijken door op één van navolgende jaartallen te klikken 

  2013    2014   2015   2016   2017                                                                                                                

Onze hartelijke dank voor uw steun en vertrouwen.

 

ANBI-verklaring voor de Stichting Vrienden van Voor Anker. ( RISN/fiscaal nummer ANBI: 807755400)

De 'Stichting Vrienden van Voor Anker' heeft een ANBI-verklaring van de belastingdienst. Dat betekent dat onze stichting is goedgekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De 'Stichting Vrienden van Voor Anker' hoeft geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften. Ook betaalt zij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Alle giften kunnen dus helemaal besteed worden aan onze activiteiten voor het welijn van ouderen.

 

Informatie en contact.

Als u meer informatie wilt hebben over de 'Vrienden van Voor Anker'; hoe u donateur of sponsor kunt worden of ons wilt vertellen wat u ons te bieden hebt aan bijzondere activiteiten of optredens, dan vragen wij u een briefje te sturen naar het secretariaat. U kunt natuurlijk ook even bellen of e-mailen. We horen graag van u.

Stichting Vrienden van Voor Anker, t.a.v. de heer Sj. Mellies (secretaris), Hoofdstraat 150, 9601 EM Hoogezand. Telnr. 0598-397339 of via e-mail: secretaris.svvva@gmail.com

OUDEREN ....... WIJ KRIJGEN ER NIET GENOEG VAN.